Vesela Velka noc - cukráreň Sonatína

Cukráreň Sonatína logo
Prejsť na obsah

Štatút propagačnej súťaže
 „Veselá Veľká noc
 
 1.           Usporiadateľom súťaže s názvom „Veselá Veľká noc" je:
Cukráreň Sonatína s obchodným názvom CAKE, s.r.o.,
So sídlom Letná 69, 052 01  Spišská Nová Ves
(Ďalej len „usporiadateľ“, alebo cukráreň Sonatína)

2.     Termín konania súťaže
Súťaž prebieha od 26.03.2023 (12:00 hod.) do 02.04.2023 (12:00 hod.) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“).
 
3.     Podmienky účasti v súťaži
 Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.
 Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke usporiadateľa na Facebooku (ďalej len „FB cukráreň Sonatína“) do súťaže „Veselá Veľká noc“ (ďalej len „súťaž“) a to tým, že sa stane fanúšikom FB-stránky - Cukráreň Sonatína a odpovedaním na otázku prostredníctvom pridania komentára pod súťažný príspevok s výzvou: „Napíš do komentára pod súťažný príspevok s kým by si si pochutnal na výhernej torte" ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“). Podmienkou súťaže nie je zdieľanie príspevku ani verejné označovanie ďalších osôb.
 
 
Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru u usporiadateľa. Z nákupu v prevádzke cukrárne Sonatína nevyplýva pre súťažiaceho žiadna výhoda. Cieľom súťaže je zvýšenie povedomia o značke Cukráreň Sonatína a jej aktuálnej Veľkonočnej ponuke u používateľov Facebooku, získanie potencionálnych zákazníkov a tým zvýšenie príjmov z predaja tovaru.

Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť aj viackrát v čase konania súťaže. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom jedenkrát, t.j. jeden súťažiaci môže vyhrať jednu výhru.

Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné spojiť s výhercom, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži,  alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.

Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, poskytne po jej oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel ustanovený náhradný výherca.

Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinný príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec zamestnanca usporiadateľa a manžel zamestnanca usporiadateľa. V prípade že sa výhercom stane takáto osoba, tak táto nemá nárok na výhru a výhra sa takejto osobe neodovzdá. Zároveň v takom prípade spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. Ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré bola osoba v zmysle tohto odseku zo súťaže vylúčená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.ň

4.     Výhry v súťaži
Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o nasledovné výhry:
1 x torta ZAJAČIK
1 x torta KURIATKO
 – podľa fotografie priloženej v súťažnom príspevku na FB.

5.     Spôsob výberu výhercu
Usporiadateľ súťaže vyžrebuje z účastníkov súťaže dvoch výhercov, ktorí získajú jednu (1) výhru. Určenie výhercov prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa bezodkladne po skončení času konania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz.

6.     Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
Výhercovia budú informovaní o výhre usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.Výhercovia budú kontaktovaní dňa 02.04.2023 bezodkladne po tom, ako bude o výhre rozhodnuté.
Ak výherca neodpovie usporiadateľovi do 12 hodín, vzhľadom na krátku dobu trvanlivosti torty, ktorá je obsahom výhry, PREPADÁ JEHO NÁROK NA VÝHRU bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca.
Prevzatie výhry prebehne -osobne. Usporiadateľ nie je povinný výhru výhercovi doručiť. Výherca si výhru prevezme na adrese sídla usporiadateľa a to Letná ulica č. 69, 052 01  Spišská Nová Ves.
Výhru si výhercovia budú mocť prevziať dňa 08.04.2023 v čase medzi 9:00-15:00 (LEN V TENTO DEŇ)
Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Reklamácie sa na výhry nevzťahujú.

7.     Vylúčenie z účasti v súťaži
V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.
Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých, súťažiacich, ktorí:

a.      Využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone, atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
b.     Sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím, alebo bez ich vedomia);
c.      Sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb, a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;
d.     Odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek NEVHODNÉ vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno cukrárne Sonatína.
Pri každom vylúčení zo súťaže bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej výhry.
Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možností akéhokoľvek odvolania.

8.     Predčasné ukončenie súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

9.     Vylúčenie zodpovednosti za škodu
Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete elektroniky alebo počítačov.

10.  Všeobecné podmienky
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.
Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale firme CAKE, s.r.o., ako správcovi stránky Cukráreň Sonatína na sociálnej sieti Facebook.

Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ.

Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na Facebookovej stránke Cukrárne Sonatína, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo jeho nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje – mena a priezvisko budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.
O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.
Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@cukrarensonatina.sk
a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže.
Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.
Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.
Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícií na stránke www.cukrarensonatina.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.03.2023
CAKE, s.r.o.
Letná 69
Spišská Nová Ves
052 01  
IČO 36 690 031
DIČ 2022261010

Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sr, vl.č.: 18859/V,
Štatutárny orgán- konatelia Ján Želinský, Beata Želinská.

Návrat na obsah