Obchodné a dodacie podmienky - cukráreň Sonatína

Cukráreň Sonatína logo
Prejsť na obsah
Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu cukrarensonatina.sk

Predávajúci
Základné údaje
CAKE, s.r.o. Letná 69, 052 01  Spišská Nová Ves
IČO: 36690031
DIČ: 2022261010
Zapísaná v registri: Okresného súdu Košice 1, Vložka číslo: 18859/V

Kontaktné údaje:
Tel. 0905 309 571, 0534414329, info@cukrarensonatina.sk
(ďalej len "predávajúci")
Orgán dozoru: Regionálna veterinárna a potravinová správa, Duklianska 46, 052 01  Spišská Nová Ves.

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
CAKE, s.r.o. Letná 69, 052 01  Spišská Nová Ves.

Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) obchodu.
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, obsahujúci iformácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru.
K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany kupujúceho na základe potvrdenia prijatej objednávky, v ktorom predávajúci kupujúcemu potvrdí celkovú cenu tovaru, vrátane nákladov na dopravu (tieto náklady sa môžu mimoriadne zmeniť, v prípade ak prepravca zmení svoj cenník).
Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.
Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke.
Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na www.cukrarensonatina.sk

OBJEDNÁVANIE
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
 • Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. Tieto elektronické objednávky nie sú považované za záväzné. Až potvrdením objednávky, čiže akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho - e-mailom kupujúcemu dochádza k uzavretiu zmluvy, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Predávajúci spracúva objednávky v pracovných dňoch v čase od 9:00-18:00.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.
 • Kupujúci (spotrebiteľ) je podľa zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších úprav, oprávený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prezvatia tovaru.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Predávajúci je povinný do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť cenu zaplatenú za tovar.
 • Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručním písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie týka. Vyžaduje sa písomná forma odstúpenia od zmluvy, aby nedošlo k nezrovnalostiam, či sa jedná o reklamáciu odstúpenie od zmluvy, alebo inú požiadavku.
 • Odsúpiť od zmluvy má právo predávajúci, ak kupujúci zásielku "DOBIERKA" nepreberie. V taktomto prípade má predávajúci právo žiadať o uplatnenie náhrady škody z dôvodu neprevzatia objednáného tovaru vo výške preukázaných nákladov spojených s odoslaním neprevzatej zásielky.
 • Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

CENY TOVARU
 • Ceny uvedené na internetových stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu a sú konečné.
 • Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu tovar dodať za cenu platnú v čase objednania.

PLATBA ZA TOVAR
 • Predávajúci akceptuje platbu v Euro.
 • Jediný možný spôsob platby za objednaný tovar, je platba pri prevzatí objednávky resp. "dobierka".
 • Iný spôsob úhrady je možný, len v prípade, ak sa na tom obidve zmluvné strany vopred dohodnú.
 • Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

DODANIE TOVARU
 • Objednávka je odoslaná na adresu, ktorú uviedol kupujúci v elektronickej objednávke.
 • Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s • Predávajúci expeduje objednávky len v dňoch -utorok, streda a štvrtok.
 • Predávajúci sa zaväzuje (ak sa zmluvné strany nedohodnú inak) odoslať tovar do 5 dní od zadania objednávky. (nakoľko tovar sa vyrába v závislosti od objednávok a "nie je na sklade").
 • Ak predávajúci nebude môcť splniť dohodnutý termín dodania (dôvodom môže byť napr. omeškaná dodávka surovín), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne infromovať o tom kupujúceho a dohodne sa s kupujúcim na podmienkach dodania.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo, pri nesprávnom zadaní údajov v objednávkovom formulári zo strany kupujúceho, opraviť chybné údaje, aby bola výška poštovného určená správne.
 • Predávajúci na svojich stránkach upovedomil kupujúceho o tom, že povaha ním ponúkaného tovaru si vyžaduje v rámci poštovného priplatiť si za službu "KREHKÉ", nakoľko tento tovar si pri doprave vyžaduje osobité zaobchádzanie.

PLATBA ZA DORUČENIE
 • Kupujúci si môže vyzdvihnúť objednaný tovar bezplatne v prevádzke CAKE, s.r.o. Letná 69, 052 01  Spišská Nová Ves, alebo môže využiť doručenie na poštu, alebo na adresu.
 • Poplatky za poštovné sú účtované podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s.
 • Kupujúci súhlasí, že uhradí dopravné podľa cenníka poštovného uvedeného na stránke cukrarensonatina.sk

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka)
 • Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačná lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 • V prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka má kupujúci právo dodaný tovar od prepravcu neprebrať.
 • Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je povinný kupujúci nahlásiť predávajúcemu bezodkladne po prevzatí zásielky, neskoršia reklamácia tohto typu nebude predajcom akceptovaná.
 • Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby po prevzatí tovaru kupujúcim a v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, alebo vyššie spomenutými skutočnosťami, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.
 • Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
 • Uplatnenie reklamácie môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 • V prípade, ak s vybavením reklamácie kupujúci nie je spokojný, môže podať sťažnosť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 • Na bezplatné odstránenie závad má kupujúci právo počas celej záručnej doby a to po predložení tovaru a dokladu o jeho kúpe.
 • POZOR! V prípade poškodenia tovaru počas prepravy má nárok kupujúci na uplatnenie reklamácie iba v prípade, že využil v rámci poštovného službu KREHKÉ. Nakoľko predávajúci písomne upovedomil kupujúceho o tom, že povaha ním ponúkaného tovaru si vyžaduje v rámci poštovného priplatiť si za službu "KREHKÉ", nakoľko tento tovar si pri doprave vyžaduje osobité zaobchádzanie.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 • Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na cukrarensonatina@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia objednávky, alebo so službami predávajúceho.
 • Ak sa domnievate, že mohli byť porušené vaše spotrebiteľské práva, alebo nieste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.)
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ-fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
 • Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20€. (Vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku)
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšku 5eur s DPH, podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z.
 • Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
 • Celá problematika alternatívneho riešenia spotrebiteľkých sporov a podrobé infromácie sú uvedené v Zákone 391/2015, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, na stránke SOI https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Návrat na obsah